• REKLAMLAR
  • 6. Sınıf İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

II.    İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME

 

Dünyaya nasıl geldik,  hiç düşündünüz mü?  Canlılar  annenin özel bir hücresiyle babanın özel hücresinin birleşmesi sonucunda oluşur. Birleşen hücreler annenin vücudunda gelişip büyür.

Doğum yalnızca insan türüne mi özgüdür? Daha önce doğum yapan bir hayvan gördünüz mü? Yavrularını doğuran hayvanlara örnek verebilir misiniz?

Canlıların soylarını sürdürebilmek için kendine benzer yeni bireyler oluşturmasına üreme denir.

İki farklı cinsiyetin oluşturduğu üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlının meydana gelmesine eşeyli üreme denir.

Erkek üreme hücresi olan sperm; baş, boyun ve kuyruk olmak üzere  üç kı­sım­dan oluşur. Kuyruk sıvı içinde ha­reket ederek spermin yumurtaya doğ­ru ilerle­mesini sağlar. Hareket için de enerji gerekir. Spermin hareketi kuy­rukla sağla­nır. Buna göre, spermin kuy­­ruk kıs­mında hangi organelin sa­yısı fazladır?

Dişi üreme hücresi olan yu­murta, er­kek üreme hücresi olan sperm­den daha büyüktür. Yumurtanın spermden büyük ol­ma­sının nedenini daha önce hiç düşündünüz mü? Neden yumur­tanın kamçısı yok? O halde sperm mi yumurtayı bulur?  Birleşme dişi vücudunda mı yoksa erkek vücudunda mı olur? 

 

Eşeyli üremede üreme hücrelerini oluşturan özel bir  bölünme ve döllenme görülür

Canlının kendine benzer bireyler oluşturabilmesi için yumurta ve spermin döllenmesi gerekir. Bu olay annenin bedeninde gerçekleşir. Şimdi yumurta ve spermin üretildiği dişi ve erkek üreme sistemini inceleyelim.Dişi üreme sisteminde, karın boşluklarında yu­murtalıklar bulunur. Yumurtalıklarda yu­mur­ta üretilir. Yumurta kanalı döl yatağı ile yumur­talık arasındaki bağlantıyı sağlar. Yu­mu­r­tanın döllenmesiyle oluşan embriyo, döl yatağına tu­tu­nur ve ge­li­şimini burada sür­dü­rür. Döl yolu, döl yata­ğına kadar uzanır. Spermlerin döl yatağına iletilme­sini sağlar. Yumurta oluşumu ergenlik döneminde başlar ve menopoz olarak adlandırılan 50’li yaşlarda sona erer. Erkek üreme sistemini inceleyecek olur­sak, ergin erkeklerin tes­tislerinde spermler üre­tilir. Vücut sıcaklığı sperm üretimi için çok yük­sek olduğundan testisler  vücut dışın­da­dır. Tes­tislerde üretilen spermler, sperm ka­­nalı ile penise iletilir. Er­kek üreme sis­te­minde yardımcı bezler (prostat gibi) spermlerin pe-nis ile dışarı atılmasını sağlar. Sperm oluşu-mu er­genlikte başlar, ileri yaşlara kadar de-vam eder.

Babanın üreme hücresi sperm, annenin üreme hüc­­resi yumurta ile annenin yumurta kanalında birle­şerek zigotu oluşturur. Bu olaya döllenme de­nir. Başka spermin yumurtaya girmemesi için yu­murta etrafında bir zar oluşur. Bu durumda zi­gotta anne ve babadan gelen birer hücre çekir­deği birleşmiştir.

Zigot oluştuktan sonra hızlı şekilde bölünmeler geçirerek embri­yoyu oluşturur. Bu arada anne­nin döl yatağı, embri­yonun gelişimine uygun bir ortam hazır-lamak için bir takım değişimlere uğrar. Döl ya­tağının çeperleri kalınlaşır ve kan damar­ları bakımından zenginleşir. Bu sayede embri­yonun içinde rahat ede-ceği yumuşak bir yatak oluşur. Embriyo döl yatağına tu­tunarak gelişimine devam eder ve fetusu oluş­turur. Yan­daki şekilde yumurtalıkta yumurtanın oluşumu, yu-murta ve spermin döllenmesi ve döllenmemiş yumur-tanın döl yatağına tutunmasını görüyorsunuz.

EMBRİYONUN YOLCULUĞU

Embriyo döl yatağında gelişir. Bu ortamda embriyo ile anne arasında besin alışverişini plasenta sağlar. Zigot, embriyoyu oluş­turmak için bölünmeler geçirir. Zigot, bölün­mey­le önce iki hücreli, daha sonra dört hücreli, sekiz hücreli olacak biçimde katlanarak hücre sayısını arttırır. Oluşan hücre yığını küreye benzer bir biçim alır. Daha sonra hücreler kenara çekilerek içi boş topu andıran bir şekil alır. Gelişmenin ileri evrelerine doğru bütün dokular bu tabakalardan oluşur.

Gebeliğin ilk haftalarında embriyonun çevresindeki ko­ruyucu zardan döl yatağına doğru uzantılar oluşur. Bu uzantıların içinde kılcaldamarlar bulunur. Bu uzan­tılar ile bu bölgedeki döl yatağı duvarının doku­larına, plasenta denir. Plasenta ve embriyo, göbek bağı ile birbirine bağlıdır. İnsanda embriyo nasıl ko­runur, beslenir, solunum yapar, bü­yür ve gelişir? Emb­riyo, gelişmesi sırasında ge­rekli olan bütün maddeleri plasenta aracılığı ile an­neden alır. Artık maddeleri de plasenta yoluyla an­neye verir. Anne karnında gelişmesini tamamlayan yavru, doğum yoluyla dünyaya gelir.

Bir bireyin canlılığının devamı için üreme gerekli midir? Bir canlı üreme olmadan da yaşamını sürdürebilir. Ancak üreme olmazsa dünyada türün devamı sağlanamaz. Bugün koruma altına alınmış bir çok canlı türü vardır. Bunlardan biri de pandalardır.

Zigotun arka arkaya bölünmeler geçirmesiyle oluşan embriyo, anne karnında plasenta aracılığıyla ge­lişmesini tamamlar. Embriyonun beslenmesi ve gelişmesi için plasenta oldukça elverişli bir yapı­dadır. Plasenta, yavru doğana kadar anne ile embriyo arasında besin, oksijen ve artık madde aracılığı yapmakla taşımakla görevlidir.

Yeni doğmuş bir bebeğin göbeğindeki bağı gördünüz mü? Bu bağ bebekle anneyi bağlıyordu ve doğum sonrasında kesildi. Çünkü artık bebek besin ihtiyacını annesinin süt bezlerinden gelen sütü içerek karşılayacak.

Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişmesi için anne adayının dikkat etmesi gereken etmenler şunlardır:

*   Öncelikle anne kendi sağlığına dikkat etmelidir.

*   Anne dengeli ve düzenli beslenmelidir.

*   Annenin aldığı alkol ve uyarıcı maddeler de embriyonun geliş­mesini olumsuz yönde etkiler. Alkol ve uyarıcı madde kulla­nan gebe annelerin bebeklerinde bedensel gerilik ve zeka gelişiminde anormallikler görülür.

*   Anne, gebeliği süresince kesinlikle röntgen çektirmemelidir. Rönt­gen ışınları, embriyonun gelişmesini olumsuz etkile­yerek sakat doğumlara neden olur. Özellikle de gebeliğin ilk aylarında çekilen rönt­genin embriyoya olan olumsuz et­kisi oldukça fazladır. Rönt­gen, X ışınlarıyla bebeğin kalıtım bilgisinde düzeltilemez anor­malliklere neden olabilir. Oysa ultrason, gebelik boyunca bebeğin gelişimini göre­bilmek için kullanılabilir.

*   Annenin sigara içmesi, karnındaki embriyoyu olumsuz et­kiler. Sigara içen anne yeterince oksijen almadığından an­ne karnındaki bebek de (embriyo) oksijensiz kalır. Bunun sonucunda bebeğin beyin gelişiminde gerilikler olur.

*   Annenin gebelik sırasında geçirdiği ateşli hastalıklar da bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Çünkü bebeğin bağı­şıklık sistemi geliş­mediğinden savunmasızdır.

*   Anne gebelik süresince doktor önerisi olmadan ilaç kul­lanma­malıdır.

Çocuğun Gelişimindeki Bazı Önemli Noktalar

YAŞ

YAPABİLDİKLERİ

1.5 aylık

Görme sınırları içerisindeki nesnelere dikkat eder, konuşulduğu zaman gülümser, karın üstü düz yatar ve oturur pozisyona doğru getirilirken başını geriye atar.

3 aylık

Kendiliğinden gülümser, ses çıkarır, gözleri ile hareketli nesneleri izler, otururken başını dik tutar ve eline konulan nesneleri tutar.

6 aylık

Destekle oturabilir, omurgasını tutabilir, oyuncaklarla oynar.

9 aylık

Kendi başına bir çok hareketi gerçekleştirir. Anne, baba kelimelerini söyler.

1 yaşında

Yürümeye başlar, birkaç kelime konuşmaya ve bazı ufak tefek işleri becermeye başlar.

1.5 yaşında

Davranışlar ve hareketlerin gelişimi süratle ilerler, bir çok şeyi kendi yapmaya başlar, çevreye ilgisi artar, söyleyebildiği kelime sayısı artmaya başlar.

2 yaş

Tuvalet ihtiyacını söyler, 2-3 kelimeli cümleler kurabilir, bazı şeyleri kendi başına yapar.

3 yaş

Sürekli soru sorar, üç tekerlekli bisiklete biner,  ona kadar sayar, konuşmasında çoğul kullanabilir.

4 yaş

Tuvalet ihtiyacını kendi giderir, sportif hareketlerde başarısı artar, şekil çizer ve renkleri öğrenmeye başlar.

5 yaş

Kendi başına giyinip soyunabilir, el becerileri çok artar. 4-5 haneli sayıları tekrarlayabilir.

Çocukluktan Ergenliğe Geçiş

Çocukluğunuzdan bu yana vücudunuzda bazı değişimler gözlüyor musunuz? Boy uzamasının en net gözlenebileceği yaş dönemleri hangileri? Kız ve erkekte bu yaş dönemlerinde farklar var mı?

İnsanın doğumundan sonra geçirdiği gelişme evrelerini be­beklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak birbirinden ayırabiliriz.

Bebekler, sinir sisteminin gelişimi henüz ta­mam­lan­ma­dı­ğın­dan konuşamaz, ayakta duramaz. Çocukluktan ergenliğe ge­çişte belki de çok kısa sü­rede gerçekleşen değişimler gözlenir. Hor­mon­la­rın ve beslenmenin de etkinliği ile boy uzaması, üreme organlarının gelişimi, sesin değişmesi ve ruhsal bazı değişimler hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu zamanlarda kendinizi yalnız hissettiğiniz oldu mu? Bu yalnızlığınızı giderecek neler yapıyor­sunuz?

Ergenlik dönemini sağlıklı geçirmeniz son derece önemlidir. Arkadaş grubunuzda büyüme, gelişme ve ergenlik ile ilgili ko­nuları konuşabilir ve sonuçlarını paylaşabilirsiniz.

 

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı kullanarak doldurunuz.

 

1.    Döl yatağı ile yumurtalık arasındaki bağlantıyı …………… sağlar.

A)  Döl yatağı                                                    B) Döl yolu      

C)  Yumurta kanalı                                             D) Yumurtalık

 

2.    Yumurtanın döllenmesiyle oluşan zigot, gelişimini …………… sürdürür.

A)  Döl yatağında                                              B) Döl yolunda

C)  Yumurta kanalında                                        D) Yumurtalıkta

 

3.    Spermlerin döl yatağına ulaşmasını …………… sağlar.

A)  Döl yatağı                                                    B) Döl yolu      

C)  Yumurta kanalı                                             D) Yumurtalık

 

B. Aşağıdaki ifadelerin doğru mu (D) yanlış mı (Y) olduğunu belirleyip parantez içine yazınız.

1.    (   )   Dişi üreme hücresi yumurta, erkek üreme hücresi spermdir.

2.    (   )   Yumurta ve spermin döllenmesiyle zigot, zigotun gelişmesiyle embriyo oluşur.

3.    (   )   Yumurta ve spermin birleşmesi yumurta kanalında gerçekleşir.

 

C.   Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 

1.    Erkek üreme hücresi sperm için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşur.

B) Kuyruk kısmı, spermin yumurtaya doğru ilerlemesini sağlar.   

C) Boyun kısmı, yumurtayı delerek döllenmeyi sağlar.

D) Kuyruğun hareketi mitokondride üretilen enerjiyle sağlanır.

 

3.    Üremenin amacı, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Çeşitliliği artırmak    

B) Soyun devamını sağlamak   

C) Üreme hücresi oluşturmak

D) Gelişip büyümeyi sağlamak

İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

 

Boşluk Doldurma

1. C

2. A

3. B

 

Doğru-Yanlış

1. Doğru

2. Doğru

3. Doğru

 

Çoktan Seçmeli Sorular

1. C

2. BEtiketler: 6. Sınıf İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme 6. Sınıf İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme konu anlatımı 6. Sınıf İnsanlarda Üreme İnsanlarda Üreme sistemi İnsanlarda Üreme nasıl olur

Yorumlar

hiç güzel değil

by bekir 07.01.2014 17:30

güzelllllllllllllll

by semanur 18.11.2013 14:16

çok süper hoca bayılacaktır kesin

by sevda 17.11.2013 13:41

çok güzeldi bayıldımmmmmmmmmmmmmmmmm

by ahmet 27.10.2013 11:37

coooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelmiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşşşşşşşşşşş

by sümeyye 23.10.2013 13:12

çok güzelmiş kim yaptıysa ellerine sağlık

by esra 19.10.2013 15:01

bencedeeeeeeeeeeeeeee

by ayşe 10.10.2013 14:56

Süpper Miş :D Keyiflendik

by By Ramazan 07.10.2013 17:44

vay abi be tam 100lük yazı be!!

by helal bee!!! 07.10.2013 16:42

bence mükemmel olmuş yapana helal olsun

by çağdaş 06.10.2013 11:07

çok güzeller

by feraye 03.10.2013 16:08

süper yazılıdan 100ümü şimdiden aldım

by cimbom 01.10.2013 15:51

çokkk beğendim hem öz hem bilgilendirici

by çiğdem 25.09.2013 18:38

tek kelimeyle(HARİKA)bayıldım bu siteye

by gizem 17.09.2013 12:25

valla çok güzel ellerine sağlık

by arda 16.09.2013 17:46

bence çok güzel

by esra 12.09.2013 08:15

gerçekten çok güzl tebrik ederimm

by aleyna 01.04.2013 16:17

bu nepiçim soru ben bunlardan daha bilgiliyim

by bok 25.02.2013 17:09

guzel soru degil

by Agit kardogan 23.01.2013 06:43

mükemmel

by selin 14.01.2013 12:53

güzel =D

by ayhan 12.01.2013 10:14

güzel

by zeynep 09.01.2013 14:09

çok işime yaradı

by jakhh 03.01.2013 18:45

çok güzeldi emeğe saygı

by bertuğ 26.12.2012 19:09

güzeldi teşekkür edrim

by selin 23.12.2012 16:11

Bilgiler için tşk

by Arsız Bela 19.12.2012 11:20

çokkk güzell. gerçekten yazılıma çok yardımcı oldunuz .:D

by Hazal 11.12.2012 13:47

bence genel olarak test güzel ama biraz daha soru olsaydı daha güzel olurdu

by leyla 03.12.2012 17:13

gggggggggggüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllll

by burak mercan 02.12.2012 18:29

SAOLUN KİM HAZIRLADIYSA EMEKLERİNE SAĞLIK

by OGENELİ 02.12.2012 14:20

çok güzel soruların sık sık olsa amam bundan bakcama gider arastırırım konu anlatmadan ogrenirim çozumü varrr

by by baba 29.11.2012 12:18

fena değil

by ibrahim halil yürekli 28.11.2012 15:27

biraz acayip ama güzellllllllllllllllllllllll

by nazlı aksu 23.11.2012 15:26

çokkkkkkkkkkkkkkkkacayip güzellllllll ama şık seçme olsaydı daha iyi olurduuuuuuuuuuuu.

by burcu 21.11.2012 15:05

bence güzel yaaa kanka rabiş

by bye rabiş 14.11.2012 18:04

çok güzel

by arsız bela 13.11.2012 17:02

çoooook güzel ama daha fazla olabilirdi

by ayşe sena 05.11.2012 17:44

cok üzel cok teşekkürler allah razı olsn

by melike 30.10.2012 18:39

keşke biraz daha soru alsa :( ama harika

by kaan 29.10.2012 09:18

yani biraz kopukluk olmuş am güzel ödevimde çok işe yaradı saolun

by sena 24.10.2012 10:52

çooooooooooooooooooook kolaymış çooook beyendim

by senanur 20.10.2012 17:26

mükemmelllllllllllllll

by bay ali 15.10.2012 13:42

güzel değil

by büşra 08.10.2012 17:10

muhtesem sorular ve muhtesem yazılar var umarım 100 alırım tşklerr

by ecem 08.10.2012 11:57

Bence çocuklar için çok iyi bir site çok yardımcı detayları iyi testleri uygun ben beğendim bu siteyi fen dersini işleyen çocuklarımıza yararı da var Bu site çok uygun bu konuda olan herkese öneririm , SaygılaR ;)

by Melis Tüzüngüç 06.10.2012 11:43

ooo Güzelmis ama daha detaylı olabilirdi xDé

by Gökhan 06.10.2012 11:38

Güzelmis sayenizde fen ve teknolojı performans ödevımden 100 aldım cok sagolun;)

by Ezgi 06.10.2012 11:34

çooooook güzeeeeel

by büşra hanım 05.10.2012 17:22

Nedense bu konudan pek hoşlanmıyorum ama emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum... Çok açıklayıcı olmuş (yani çok güzel)

by Deniz 05.10.2012 15:39

ben bu konuyu çok sevdimmmmmmmmmm

by damla 04.10.2012 14:20

Eh iste guzelmis

by Leyla guveN 02.10.2012 13:43

süper ya hiçbiyerde bulamamıştım teşekürler

by sena 02.10.2012 06:40

çok hoş ögretmenin verdigi ödevi burdan yaptım ve çok begendi.teşekküler...

by xxaleynaxx 01.10.2012 16:06

bebek konusu beni bozuyor

by mustafa 30.09.2012 16:13

güzel beğendi ben

by şeyda 21.09.2012 06:34

güzel bi site sorular süper :) bu soruları ve yazıları performans ödevim için yapacam işallah 100-95-alırımmmmmm tşkler

by bennn 08.05.2012 15:24

Çok güzel kompozisyon tarzında yazılmış bilgiler sunmuşsunuz.. Giriş bölümünde sorular , gelişme bölümünde konuya genel bir anlam ile bakılmış sonuç bölümünde ise konuyu kapsayan sözcükler kullanılmış, yürekten tebrik ederim :)

by Hazal 27.04.2012 14:17

güzel çok beğen dim

by byn sıla 24.03.2012 10:04

çooooooooooooooooooooook güzeeeeeeeeeeeeeeeelllll:)

by ahmet 18.03.2012 07:04

çok güzelmiş beğendim kamiller haaay be

by onur 06.02.2012 11:27

çok güzelmiş faceden herkese tavsiye edcem valla 1 saat aradım bullamadım

by emir baba 27.01.2012 08:51

teşekkürler :)

by ela 18.01.2012 14:58

güzel hem soru hem bilgi var bazı siteler böyle değil iki saat arıyoz boşa vakit harçıyoz sağolun valla

by asi kız 18.12.2011 14:27

güzel hem soru hem bilgi var bazı siteler böyle değil iki saat arıyoz boşa vakit harçıyoz sağolun valla

by asi kız 18.12.2011 14:01

performans ödevinden 97 aldım tşk bilgiler için

by Chalıskan talebe 25.10.2011 11:33

arkadaşlar benden size bi öneri sakın ödevlerinizi aksatmayın şimi ben aksattım bak ne duruma düstüm daha kaç tane ödev var ah salak kafam ahhh:(:(

by tuna 23.10.2011 13:08

gerçekten çok güzel yarın sıvam var işalah iyi bir not alıp annemin gögsünü kabartırım

by emine pınarbaşı 18.10.2011 16:57

bu yazılar sınavda işime yaradı fuull çıkardım çok teşekkürler :)

by buse 15.10.2011 11:05

güzelmiş yarın sözlüm vardı bu bilgiler de iyi oldu teşekkür ederimm size =) :) =) =] :]

by asi güzellll 13.10.2011 17:43

çok kolaymış beyendim

by gizemnur 12.10.2011 14:27

çook teşekkür ederim ödevimi yapmamda yardımcı oldunuz

by ece 11.10.2011 15:42

güzel beğendim soruları :)

by ßerk 10.10.2011 14:02

hımm güzelmiş

by esra 10.10.2011 13:33
İsim: