• REKLAMLAR
  • Aöf İktisat Teorisi Deneme Sınavı

İktisat Teorisi
SINAV - 11) İktisadi analizin en belirgin yönü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamak
B) Teori oluşturmak
C) Gerçekleri toplayıp sınıflandırmak
D) İktisat politikası oluşturmak
E) İktisadi gelişmenin ne olması gerektiğini ortaya koymak


--------------------------------------------------------------------------------


2) Aşağıdakilerden hangisinin bulunması sonucu faydanın ölçülmesi gereksiz hale gelmiştir?


A) İktisadi İnsan Varsayımı
B) Fayda Fonksiyonu
C) Eşürün Eğrisi
D) Eşfayda Eğrisi
E) Bütçe Kısıtı


--------------------------------------------------------------------------------


3) Bir malın fiyatı değişirken, talep edilen miktar değişmiyorsa, talebin fiyat esnekliği için ne söylenebilir?


A) Sıfırdan küçüktür
B) Sıfırdır
C) Bire eşittir
D) Bir ile beş arasındadır
E) Sonsuzdur


--------------------------------------------------------------------------------


4) Firma, emek miktarını (L) bir birim artırdığında iki birim sermayeden (K) vazgeçiyorsa ve aynı üretim düzeyini sürdürüyorsa marjinal teknik ikame oranı kaçtır?


A) 0,5
B) 1
C) 2
D) 2,5
E) 4--------------------------------------------------------------------------------


5) Üretim 8 ton iken toplam maliyet 30 milyar üretim 9 tona çıkarıldığında toplam maliyet 35 milyara çıkarsa marjinal maliyet kaç olur?


A) 1 milyar
B) 3 milyar
C) 5 milyar
D) 6 milyar
E) 15 milyar


--------------------------------------------------------------------------------


6) Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Firmanın talep eğrisi ya­tay­dır.
B) Firmanın talep eğrisi­nin esnekliği sıfırdır
C) Fiyat, ortalama ve marjinal gelire eşittir.
D) Kısa dönem denge şartı MC=MR dir.
E) Kısa dönemde max kâr var­dır.--------------------------------------------------------------------------------


7) Monopolcü firmanın toplam gelir eğrisinin çan biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Piyasada firma sayısının çok olması
B) Fiyatın sabit olması
C) Piyasaya girişin engelli olması
D) Satış fiyatının değişken olması


--------------------------------------------------------------------------------


8)
I. Monopol
II. Tam Rekabet
III. Oligopol
IV. Monopolcü Rekabet
V. Düopol
Yukarıdaki piyasa türlerinin han­gilerinde çok sayıda satıcı firma vardır?


A) II ve IV
B) III ve V
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) II, III, IV ve V--------------------------------------------------------------------------------


9) Monopsoncu, girdi talebini, MRP eğrisinin hangi eğriyi kes­­­­tiği üretim düzeyinde sap­tar?


A) Girdinin Marjinal Külfeti
B) Marjinal Girdi Maliyeti
C) Girdi Arzı
D) Ortalama Girdi Maliyeti
E) Girdinin Ortalama Külfeti--------------------------------------------------------------------------------


10) İktisatta statik denge analizleri ile ilk ilgilenen iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?


A) Klasik İktisatçılar
B) Faydacılar
C) Fizyokratlar
D) Keynesçiler
E) Neoklasikler--------------------------------------------------------------------------------


11) GSYİH için aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?


A) Ülke sınırları içerisinde üre­tilen nihai mal ve hiz­met­lerin piyasa değerini ölçer.
B) Veri dönemde ekonomideki katma değerlerin topla­mın­dan oluşur.
C) Veri dönemde nihai mal ve ara malların toplam değerini gösterir.
D) Veri dönemde ekonomideki gelirlerin toplamıdır.
E) GSYİH, hesaplarında mal­lar piyasa fiyatları üzerin­den değerlendirilir.--------------------------------------------------------------------------------


12) Yukarıdaki tabloya göre Safi Milli Hasıla kaçtır?


A) 1500
B) 1450
C) 1350
D) 1800
E) 1490


--------------------------------------------------------------------------------


13) Marjinal tüketim eğilimi 0,6 ise çarpanın değeri kaçtır?


A) 1,67
B) 2
C) 2,5
D) 4
E) 6--------------------------------------------------------------------------------


14) Yukarıdaki şekilde, tasarruf fonksiyonu­nun S1 den S2 ye kayması milli geliri A dan B ye düşürmüştür.
Bu olguya ne ad verilir?


A) Giften Paradoksu
B) Tasarruf Paradoksu
C) Gibson Paradoksu
D) Çarpan
E) Hızlandırılan--------------------------------------------------------------------------------


15) Çarpan katsayısı 4 olan bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi kaçtır?


A) 0,75
B) 0,5
C) 0,25
D) 0,1
E) 0,025--------------------------------------------------------------------------------


16) Gelir arttıkça, ortalama tüketim eğiliminin sabit ve marjinal tüketim eğilimine eşit olduğunu aşağıdaki iktisatçılardan han­gisi ortaya koymuştur?


A) Simon Kuznets
B) J. Maynard Keynes
C) James Duesenberry
D) Franco Modigliani
E) Milton Friedman--------------------------------------------------------------------------------


17)
I. Elde para tutmanın fırsat maliyetinin azalması
II. Faiz oranlarının çok düşük olması
III. Çok düşük faiz oranında tahvil satın alımının, faiz oranları yükseldiğinde kapital kaybına neden olabilmesi
IV. İnsanların rasyonellik pren­sibinden uzaklaşmaları
Yukarıdakilerden hangileri, ki­şilerin liki­dite tuzağında parayı gömüleme şeklinde ellerinde tutmalarına neden olur?


A) Yalnız IV.
B) I, IV.
C) III., IV.
D) I., II., III.
E) II., III., IV.--------------------------------------------------------------------------------


18) M2 para tanımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


A) Nakit
B) Nakit + Vadesiz Mevduat
C) M1 + Vadeli Mevduat
D) M1 + Döviz Tevdiat Hesabı
E) M2Y + TCMB Mevduatları--------------------------------------------------------------------------------


19) IS eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?


A) Tasarrufun yatırıma eşit olduğu servet düzeyini
B) Para arzının para talebine eşit olduğu faiz oranını
C) Tasarrufun yatırıma eşit olduğu istihdam kapasitesini
D) Para arzının para talebine eşit olduğu gelir düzeyini
E) Tasarrufun yatırıma eşit olduğu gelir düzeyini


--------------------------------------------------------------------------------


20) Yukarıdaki LM eğrisinin 1 nolu bölgesine ne ad verilir?


A) Keynesgil Aralık
B) Ara Aralık
C) Klasik Aralık
D) Kredi Tayınlaması
E) Kilitleme Etkisi--------------------------------------------------------------------------------


21) Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesa­bında görünür ticaret kapsamın­dadır?


A) Turizm
B) Uluslararası taşımacılık
C) İşçi gelirleri
D) Mal ithali
E) Yatırım gelirleri--------------------------------------------------------------------------------


22) Eğer ekonomide Bp <0 ve Y>Y* ise ekonomide aşa­ğıdaki politikalardan han­gisi yapılmalıdır?


A) Genişletici maliye politikası ve daraltıcı para politikası
B) Genişletici para ve maliye politikaları
C) Daraltıcı maliye pol­i­ti­kası, genişletici pa­ra politikası
D) Genişletici maliye po­li­tikası
E) Daraltıcı maliye poli­tikası ve daraltıcı para politikası--------------------------------------------------------------------------------


23) Klasik arz eğrisinin söz ko­nusu olduğu durumda, para arzının artırılması aşağıdaki­ler­den hangisine neden olur?


A) Hem hasıla hem de fiyatlar genel düzeyinin düşmesine
B) Sadece hasıla düzeyinin yükselmesine
C) Sadece fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine
D) Sadece hasıla düzeyinin düşmesine
E) Hem hasıla hem de fiyatlar genel düzeyinin yük­sel­mesine--------------------------------------------------------------------------------


24) Keynesyen arz varsayımının geçerli ol­duğu bir ekonomide, toplam talebin art­ma­sı aşağıdakilerden hangisine sebep olur?


A) Fiyat düzeyi artar.
B) Hasıla düzeyi düşer.
C) Fiyat düzeyi sabit kalırken, hasıla düzeyi artar.
D) Fiyat düzeyi artarken hasıla düzeyi azalır.
E) Fiyat düzeyi azalır, hasıla düzeyi aynı kalır.--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


26) Bir ekonomide çalışanlar parasal ücretleri sanki reel ücretlerden daha önemliymiş gibi davranırsa ortaya çıkan olgu aşağıdakilerden han­gisidir?


A) Para Aldanımı
B) Ücret Katılığı
C) Ücret Esnekliği
D) Çalışma Eğrisi
E) Phillips Eğrisi


--------------------------------------------------------------------------------


27) Solow’un büyüme modeline göre, du­rağan durumda işçi başına ser­ma­yedeki ve hasıladaki değişme oranı nasıldır?


A) Sonsuzdur.
B) Sıfıra eşittir.
C) Sıfır ile sonsuz arasındadır.
D) Azalan bir hızla artmaktadır.
E) Düşme eğilimindedir.--------------------------------------------------------------------------------


28)
I. Sermaye
II. Doğal kaynaklar
III. Etkin işgücü
IV. Girişimci
Teknolojik ilerleme sonucunda hasılayı yukarıdaki faktörlerden hangileri sağlar?


A) Yalnız I
B) I, II
C) Yalnız III
D) III, IV
E) I, III--------------------------------------------------------------------------------


29)
I. Zaman Sorunu
II. Araçların Seçimi
III. Uygulama Sorunu
IV. Kamu Tercihi Sorunu
V. Bürokrasi Sorunu
Yukarıdakilerden hangileri maliye politikası sorunlarındandır?


A) I, II
B) IV, V
C) III, IV, V
D) I, II, III
E) I, II, IV--------------------------------------------------------------------------------


30) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan bir unsur değildir?


A) Emek maliyetlerindeki değişmeler
B) Girdi maliyetlerindeki değişmeler
C) Arz şokları
D) Beklenen fiyat düzeyindeki değişmeler
E) Para arzındaki değişmeler


--------------------------------------------------------------------------------


Cevap Anahtarı


1 A
2 B
3 B
4 C
5 C
6 B
7 D
8 A
9 A
10 C
11 C
12 E
13 C
14 B
15 A
16 A
17 D
18 C
19 E
20 A
21 D
22 E
23 C
24 C
25 A
26 A
27 B
28 E
29 E
30 E
 

İktisat Teorisi
SINAV - 21) Gerçeklerin değişmesi halinde iktisadi kuram yoluyla sonuçlarda ne gibi de­ğişiklik olacağının saptanmaya çalışıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A) İstatistiksel Yöntem
B) Sözel Anlatım
C) Deneysel Yöntem
D) Mantıksal Akıl Yürütme
E) Matematiksel Yöntem--------------------------------------------------------------------------------


2) Belli bir X, Y bileşimi için, X malının mar­jinal faydası Y malının marjinal faydasının iki katı ise, tüketicinin dengede olabilmesi için X’in fiyatı ne kadar olmalıdır?


A) Y nin fiyatının üçte biri
B) Y nin fiyatının yarısı
C) Y nin fiyatına eşit
D) Y nin fiyatının iki katı
E) Y nin fiyatının üç katı--------------------------------------------------------------------------------


3) Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki şeklin I. bölgesinde yer alır?


A) Lüks Mal
B) Düşük Mal
C) Giffen Malı
D) Zorunlu Mal
E) Sermaye Malı--------------------------------------------------------------------------------


4) Üretimde kullanılmasına rağ­men toplam fiziki ürün­de herhangi bir artış sağla­mayan faktörün (işçinin) oluşturduğu duruma ne ad verilir?


A) İradi İşsizlik
B) Gizli İşsizlik
C) Gönüllü İşsizlik
D) Verimsiz Faktör
E) Eksik Kapasite--------------------------------------------------------------------------------


5) Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler içerisinde yer almaz?


A) Ödenen kiralar
B) İdari personel aylıkları
C) Sigorta pirimleri
D) İşçilik ücretleri
E) Binalara ait amortis­man­lar--------------------------------------------------------------------------------


6) Piyasadaki alıcı ve satıcıların sayısının çok fazla olması aşağıdaki tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?


A) Atomize
B) Mobilite
C) Şeffaflık
D) Homojenlik
E) Armonize--------------------------------------------------------------------------------


7) Monopolcü bir firmanın başabaş şartı aşağıdakilerden hangisidir?


A) MC=MR
B) TC=TR
C) AC=MR
D) TC=AR
E) MR=AR--------------------------------------------------------------------------------


8) Rakip firmaların fiyat düşüşlerini izlerken, fiyat yükselişlerini izlemediklerini ileri süren klasik düopol çözümüne ne ad verilir?


A) Ricardo Modeli
B) Dirsekli Talep Modeli
C) Hotelling Modeli
D) Cournot Modeli
E) Chamberlin Modeli


--------------------------------------------------------------------------------


9) Faktör piyasasında Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu, emek talep eğrisini aşağıdakilerden hangisi gösterir?


A) Toplam Ürün Değeri Eğrisi
B) Marjinal Ürün Değeri Eğrisi
C) Marjinal Maliyet Eğrisi
D) Ortalama Gelir Eğrisi
E) Toplam Ürün Eğrisi--------------------------------------------------------------------------------


10) Herhangi iki girdi arasındaki marjinal teknik ikame oranı bu girdileri kullanan tüm üreticiler için aynı değilse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Mal piyasasında Pareto optimumu sağlanır.
B) Etkin mal piyasası dengesi sağlanır.
C) Faktör piyasasında Pareto optimumu sağlanır.
D) Girdiler farklı üretim alanları arasında değiştirilerek toplumsal refah artırılabilir.
E) Genel Pareto optimumu sağlanır.


--------------------------------------------------------------------------------


11) Aşağıdakilerden hangisi, reel GSYİH ve refah arasındaki iliş­kide göz ardı edilen unsurlardan biri değildir?


A) Çevre kirliliği
B) Kalite
C) İş saatleri
D) Kamu harcamalarının değeri
E) Kayıt dışı ekonomi--------------------------------------------------------------------------------


12) Yukarıdaki tabloya göre kullanılabilir gelir kaçtır ?


A) 1260
B) 1160
C) 1340
D) 1100
E) 1300


--------------------------------------------------------------------------------


13) Tüketim 800, gelir 1200 ve C=80+0,6Y ise marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?


A) 0,3
B) 0,4
C) 0,5
D) 0,6
E) 0,67--------------------------------------------------------------------------------


14) Aşağıdakilerden hangisi, Keynesçi iktisadın özelliklerinden biri değildir?


A) Ücret ve fiyatların aşağıya doğru yapışkan olması
B) Tasarrufun gelir düzeyini belirlemesi
C) Ekonomiye devlet müdahalesinin şart olması
D) En iyi istikrar politikasının maliye politikası olması
E) Ekonominin her zaman tam istihdam olması


--------------------------------------------------------------------------------


15) Vergi oranları düşürülüp, kamu açıkları borçlanma ile finanse edildiğinde, vergi indirimlerinin tüketim üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sürekli Gelir Hipotezi
B) Ricardo-Barro Eşitliği
C) Yaşam Boyu Gelir Hipotezi
D) Mutlak Gelir Hipotezi
E) Göreli Gelir Hipotezi--------------------------------------------------------------------------------


16) Aşağıdakilerden hangisi, portföy tercihi belirleyen bir unsur değildir?


A) Servet
B) Aktiflerin beklenen getirileri
C) Yatırım hacmi
D) Risk
E) Likidite--------------------------------------------------------------------------------


17) Aşağıdakilerden hangisi M­onetarist ikti­satçıların temel görüşlerinden biri değildir?


A) Devletin piyasalara müdahalesinin söz konusu olması
B) Toplam harcama denklemi yerine değişim denklemini esas almaları
C) Para arzını, nominal GSMH’­nin en büyük belirle­yicisi olarak kabul etmeleri
D) Fiyat ve ücretlerin nispeten esnek olması
E) Özel sektör ekonomisinin istikrarlı olması--------------------------------------------------------------------------------


18) Aşağıdakilerden hangisi M2Y para arzının formülünü verir?


A) M1+Vadesiz Mevduat
B) Nakit + Vadesiz Mevduat
C) M2+ Döviz Mevduatları
D) M1+Vadeli Mevduat
E) M1+Vadeli Mevduat + Merkez Bankasındaki Mevduatlar--------------------------------------------------------------------------------


19) Fiyat düşüşü sonucu, reel para stokundaki artışın toplam talep üzerinde doğrudan teşviğe neden olmasına ne ad verilir?


A) Bekleyiş Etkisi
B) Likidite Etkisi
C) Servet Etkisi
D) Keynes Etkisi
E) Pigou Etkisi--------------------------------------------------------------------------------


20) Pigou etkisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


A) Likidite tuzağındaki bir ekonominin tam istihdama ulaşması için maliye politikasının gerekli olduğunu
B) Likidite tuzağındaki bir ekonominin tam istihdama ulaşması için maliye politikasının gerekli olmadığını
C) Likidite tuzağındaki bir ekonominin tam istihdama ulaşması için para politikasının gerekli olmadığı
D) Likidite tuzağındaki bir ekonominin tam istihdama ulaşması için para politikasının gerekli olduğunu
E) Dışlama etkisinin kaçınılmazlığını


--------------------------------------------------------------------------------


21) Aşağıdakilerden hangisi öde­me­ler bilançosu hesapla­rından birisi değildir?


A) Cari İşlemler Hesabı
B) Sermaye Hesabı
C) Dış Mevduat Hesabı
D) Resmi Rezerv Hesabı
E) Net Hata ve Noksan Hesabı--------------------------------------------------------------------------------


22) Artan eğime sahip BP eğrisi söz konusu iken, sabit döviz kurları altında para arzındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?


A) Ödemeler bilançosu açığına
B) Ödemeler bilançosu fazlasına
C) Faiz oranlarının artmasına
D) Gelir düzeyinin azalmasına
E) Ülke içi politika hedefleri ile dış denge arasında uyuma--------------------------------------------------------------------------------


23) Aşağıdakilerden hangisi ücret yapışkan­lığının nedenlerinden biri değildir?


A) Koordinasyon problemleri
B) Düşük ücret
C) Sözleşmeler ve uzun dönem ilişkileri
D) İçerdekiler dışardakiler
E) Etkin ücret--------------------------------------------------------------------------------


24) Toplam talep eğrisini sola kaydıran ekonomi politikaları aşağıdakilerden hangisidir?


A) Genişletici talep yönlü politikalar
B) Milli geliri arttırıcı politikalar
C) Denk bütçe politikaları
D) Daraltıcı talep yönlü politikalar
E) Nötr talep politikaları--------------------------------------------------------------------------------


25) Cari ücret düzeyinde çalış­maya razı olduğu halde iş bulamayanların oluştur­duğu iş­­sizlik aşağıdakilerden han­gisidir?


A) Friksiyonel İşsizlik
B) İradi İşsizlik
C) Gayri İradi İşsizlik
D) Mevsimlik İşsizlik
E) Teknolojik İşsizlik--------------------------------------------------------------------------------


26) Düşey uzun dönem Phillips eğrisi aşağıdakilerden han­gisini gösterir?


A) Enflasyonla-işsizlik ara­sın­­daki ters yönlü ilişkiyi
B) Gerçekleşen enflasyon oranı beklenen enflasyon oranına eşit olduğunda, iş­sizlik oranının doğal orana eşit olduğunu
C) Gerçekleşen enflasyonun bir önceki dö­nem enflasyon oranına eşit olduğunu
D) Enflasyonla-işsizlik arasın­da sabit bir oranın oldu­ğunu
E) Doğal işsizlik oranının sabit olduğunu


--------------------------------------------------------------------------------


27)
I. Sermaye Birikimi
II. İşgücü
III. Kamu Harcamaları
IV. Teknoloji
V. Vergiler
Yukarıdakilerden hangileri ekonomide büyümenin kaynaklarındandır.


A) I, II, III
B) I, IV, V
C) I, II, IV
D) I, II, V
E) III, IV, V--------------------------------------------------------------------------------


28) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeyi artırmaz?


A) Tasarruf oranının artması
B) AR-GE’nin teşvik edilmesi
C) Uluslararası ticaretin engellenmesi
D) Eğitim düzeyinin yükselmesi
E) Teknolojik gelişme--------------------------------------------------------------------------------


29) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde Merkez Bankasının para arzını kontrol etmek için en sık kullandığı araçtır?


A) Zorunlu Karşılık Oranı
B) İskonto Oranı
C) Açık Piyasa İşlemleri
D) Altın ve Döviz Varlıkları
E) Disponibilite Oranı


--------------------------------------------------------------------------------


30) Eğer bir ekonomide IS istikrarlı, LM istik­rarsız ise Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisini hedeflemelidir?


A) Faiz oranını
B) Parasal büyüklükleri
C) Para arzını
D) Karşılık oranlarını
E) Reeskont oranlarını

--------------------------------------------------------------------------------

Cevap Anahtarı


1 D
2 D
3 A
4 B
5 D
6 A
7 B
8 B
9 B
10 D
11 D
12 B
13 B
14 E
15 B
16 C
17 A
18 C
19 E
20 B
21 C
22 A
23 B
24 D
25 C
26 B
27 C
28 C
29 C
30 A

 

 

 

Reklam: c99 shell

Etiketler: Aöf İktisat Teorisi Deneme Sınavı Aöf İktisat Teorisi soruları Aöf İktisat Teorisi çıkmışsorulari Aöf İktisat Teorisi vize soruları Aöf İktisat Teorisi final sorulari

Yorumlar

ALLAH RAZI OLSUN

by SERHAT 06.01.2013 19:49

sağol

by sez 09.12.2011 00:25

uıooooooooooooo000000

by ayça 17.03.2011 18:34
İsim: